รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำร่อง
ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ

ปริมาณการดูดกลับก๊าซเรือนกระจกจากต้นไม้
(คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)

 
ไม่มีการรายงานค่าการดูดกลับก๊าซเรือนกระจก
 
0-100 tCO2-eq
 
101-200 tCO2-eq
 
201-300 tCO2-eq
 
301-400 tCO2-eq
 
401-500 tCO2-eq
 
501-600 tCO2-eq
 
601-700 tCO2-eq
 
701-800 tCO2-eq
 
801-900 tCO2-eq
 
901-1,000 tCO2-eq
 
มากกว่า 1,000 tCO2-eq