คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Carbon Footprint for Organization : Local Government


วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกในท้องถิ่นบนพื้นฐานของการใช้ข้อมูลคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร

2
1

เพื่อส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าใจหลักการ สามารถคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรของตน และนำไปขยายผลร่วมกับภาคีที่เกี่ยวข้องไปสู่การจัดทำรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกระดับเมือง

3

เพื่อประเมินศักยภาพของกิจกรรมระดับเมืองและเทคโนโลยีในปัจจุบัน ของเมือง/เทศบาล และความเป็นไปได้ในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่สอดคล้องกับบริบทของเมือง/เทศบาล

เอกสารต่างๆเกี่ยวกับโครงการ

ติดต่อเรา

ติดต่อเรา ! หากท่านพบปัญหาในการใช้บริการต่างๆ หรือ
ต้องการส่งข้อเสนอแนะ สามารถส่งรายละเอียดให้เราได้ที่นี่